Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (2024)

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren

HomeIslamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren

Small classes

online lessons from home

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (1)

We ask Allah the All-Hearing, All-Seeing and All-Knowing to remove any obstacles and facilitate us in achieving these goals, for He is the Almighty and the only one capable of doing so. Ameen Ameen Ameen!

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (2)Als docent die dagelijks betrokken is bij de educatie van jonge moslims, ook uit regio Huis ter Heide (Utrecht), wil ik graag de essentie van islamitische seksuele voorlichting onderstrepen. Ik heb gezien hoe cruciaal het is dat de jeugd kunnen beschikken over seksuele voorlichting die hun religieuze waarden waardeert en hen in staat stelt om gezonde keuzes te maken in overeenstemming met hun geloof. In dit artikel zal ik mijn ervaringen uit de praktijk uitwisselen en uitleggen waarom het een taak is voor elke moslimouder om hun kinderen hierin te (laten) onderwijzen.

A story from the classroom:
In mijn onderwijsomgevingen heb ik de mogelijkheid gekregen om met moslimpubers uit de omgeving Huis ter Heide (Utrecht) te werken en hun struggles op het gebied van seksualiteit te zien. Velen van hen worden blootgesteld aan verwarrende berichten en verleidingen die niet in overeenstemming zijn met hun islamitische waarden. Ze hebben nood aan begeleiding die hen helpt om hun seksualiteit te begrijpen binnen de grenzen van hun geloof, zodat ze individuen met zelfvertrouwen en veerkracht kunnen worden.

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (3)Een van de voornaamste uitdagingen waarmee jonge moslims worden geconfronteerd, is de samenleving en gewoonten van het land waarin ze opgroeien. Hoewel Nederland een land van tolerantie en diversiteit is, kan de overheidsvoorlichting op het gebied van seksualiteit soms botsen met geloofsovertuigingen. Overigens geldt niet alleen voor islamitische waarden maar ook voor de christelijke, joodse en hindoestaanse waarden. Maar ik beperk mij hier tot de geloofsovertuigingen voor de moslimpubers uit de omgeving Huis ter Heide (Utrecht). De botsing tussen de overheidsvoorlichting en de geloofsovertuigingen creëert een afscheiding waarin jongeren zich geconfuseerd en geïsoleerd kunnen voelen. Islamitische seksuele voorlichting is uiterst belangrijk om deze scheiding te overbruggen en hen te voorzien van de kennis en hulpmiddelen die ze nodig hebben.

The importance of Islamic sex education is also reflected in the sources of our faith, the Quran and Hadith. These religious texts contain valuable guidance and precepts regarding sexuality and ethics.

Evidence from the Quran:

Surah Al-Isra (17:32) interpretation of the translation: “And do not approach fornication. Verily, it is an atrocity and an evil way.”

Surah An-Nur (24:30) interpretation of the translation: “Say to the believing men that they should lower their eyes and control their passions. That is purer for them. Indeed, Allah is Well Aware of what they do.”

Surah An-Nisa (4:29) interpretation of the translation: “And desire not that with which Allah has endowed some of you over others. For the men there is a share in what they have acquired and for the women there is a share in what they have acquired.”

Surah Al-Baqarah (2:187) interpretation of the translation: “It is lawful for you to go in to your wives on the night of the fast.”

Evidence from Hadith:

Sahih Bukhari, Book 69, Hadith 506:
The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “O youths, whoever of you is able to marry, let him marry, for it is better for his eyes and chastity. And whoever is unable to do so, let him fast, for that will be a protection for him.”

Sahih Bukhari, Book 62, Hadith 4:
The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “O youths, whoever among you is able to marry, let him do so, for it helps in controlling his gaze and his chastity. And whoever cannot, let him fast, for fasting is a shield.”

Sahih Muslim, Book 26, Hadith 5377:
The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “If a man looks at a woman and she looks at him, and neither of them averts his gaze until the other looks away, then that is an arrow from Satan that strikes them both .”

Sahih Muslim, Book 26, Hadith 5391:
The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “O youths, whoever of you is able to marry, let him do so, for it helps him to control his gaze and his chastity. And whoever cannot, let him fast, for fasting diminishes his desires.”

Sunan Ibn Majah, Book 9, Hadith 1846:
Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “Marriage is part of my Sunnah (tradition), and whoever does not follow my Sunnah is not from my followers.”

Academic Resources:
To support the value of Islamic sex education for the Islamic identity of Muslim adolescents, several academic resources are available. Here are two relevant sources:

Research by Noura Abdullah Al-Mutairi (2016): “The Role of Islamic Education in Preserving the Islamic Identity of Muslim Adolescents.” This study underlines the importance of Islamic education in maintaining the Islamic identity of Muslim adolescents.

Study by Aisha Sherina Mohd. Nor and Azam Othman (2017): “Sex Education in Islamic Perspective.” This study examines how Islamic sex education can be integrated into the education system of Muslim countries.

Pros and cons:

For:

Islamic sex education promotes healthy sexual development, based on the values and norms of Islam.

It helps young Muslims understand their sexuality within the boundaries of their faith and makes them resilient to harmful influences.

Islamic sex education provides a safe setting for open and honest discussions about sexuality, while respecting cultural and religious sensitivities.

In return for:

Some may argue that Islamic sex education may limit young people's sexual diversity and individuality.
There may be concerns about the absence of specific topics in Islamic sex education, such as contraception and hom*osexuality.

The integration of Islamic sex education into the mainstream education system can pose curricular and policy challenges.

Het belang van islamitische seksuele voorlichting voor jonge moslims uit de regio Huis ter Heide (Utrecht) kan niet worden overschat. Het is een plicht voor elke moslimouder om hun kinderen hierin te onderwijzen, zodat ze kunnen gedijen binnen hun islamitische identiteit. Door islamitische waarden te integreren in de seksuele voorlichting, kunnen we onze moslim adolescenten helpen om gezonde keuzes te maken en zichzelf te beschermen tegen negatieve invloeden. Laten we collectief aan de slag gaan omwille van Allah swt om islamitische tieners uit de omgeving van Huis ter Heide (Utrecht) de begeleiding te bieden die ze nodig hebben om op te groeien tot zelfverzekerde, verantwoordelijke en respectvolle individuen in de Nederlandse maatschappij.

Als docent en onderdeel van Stichting Tawfiq begrijpen we de behoefte aan islamitische seksuele voorlichting voor ouders binnen de moslimgemeenschap uit de omgeving van Huis ter Heide (Utrecht). We bieden een educatief programma dat vier bijeenkomsten beslaat en specifiek is afgestemd op jonge moslims. Onze docenten combineren kennis van de islamitische leer met een open en empathische benadering, zodat onze moslim jeugd zich begrepen en ondersteund voelen.

For more information about the educational program of the Tawfiq Foundation and how we support young Muslims in their sexual development, please contact us by email or complete the registration form.

De waarde van Islamitische Seksuele Voorlichting voor Moslimtieners uit regio Huis ter Heide (Utrecht)

Islam, Quran and Arabic lessons

Students and parents at our online Islamic education are unanimously enthusiastic about their experiences and demo lessons with Tawfiq.nl and Zoom. Some reactions from parents who have had their children take demo lessons:

“Very nice way of conveying Islamic knowledge to children and parents.”

“My family situation and planning fit perfectly with your organization! Finally Islamic lessons for our children!”

“A soothing feeling that you do not belong to an institution or mosque. This way the focus is purely on the Islamic lessons.”

“It's about time that Islamic lessons for children and parents can be followed at home. It feels a lot safer at home.”

“Saves a lot of travel time, gas money and organization to an Islamic educational institution or mosque! Great solution for our children!”

“I have been saying this for years that it should be possible for children to take lessons from home. I am happy that as an organization you are moving with the times.”

We welcome students with great enthusiasm
Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss, Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen , Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, and Gouda.

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (4)

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (5)

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (6)

We are not a commercial institution but are a self-organization that does not use or request government subsidies. We are a foundation that, when necessary, raises collections and asks for financial support and donations from its community. Our foundation will also organize benefits when the need is dire or progressive to safeguard the Islamic identity of Dutch Muslims. Our foundation also works as much as possible with its own working capacity, are free, independent and unbound and rely only on Allah as the Only Provider.

Doctrine of Faith (Aqieda)
Faith Practice (Ibada)
Character Formation (Achlaq)
Good manners (Adaab)
Arabic (Reading and Speaking)

Tawfiq Foundation | Vacancies |Linkpartners | Terms and Conditions | Copyright 2022

Biography Companions
Social Justice (ADL)
Biography of Prophet Muhammad
Interaction with people (Mu'amalat)
Learn to recite Quran for beginners

Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Huis ter Heide (Utrecht)-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren - Stichting Tawfiq (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6298

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.