Islamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen - Stichting Tawfiq (2024)

Islamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen

HomeIslamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen

Small classes

online lessons from home

Islamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen - Stichting Tawfiq (1)

We ask Allah the All-Hearing, All-Seeing and All-Knowing to remove any obstacles and facilitate us in achieving these goals, for He is the Almighty and the only one capable of doing so. Ameen Ameen Ameen!

Het Belang van Islamlessen voor Kinderen uitNieuwegein: Het Verstevigen van Identiteit,Waarden en Verantwoordelijkheid

Hartelijk welkom bij Stichting Tawfiq: dé digitale plek waar jongeren uit Nieuwegein islamlessen kunnen volgen en zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige Nederlandse burgers die deelnemen in de maatschappij. Onze nadruk ligt allereerst op het streven naar de gunsten van Allah swt, gevolgd door het vormen van een krachtige islamitische identiteit van het kind, en dit middels Nederlands als voertaal voor een geslaagde integratie in de Nederlandse samenleving.

Bij Stichting Tawfiq begrijpen we dat het opvoeden van jongeren in een multiculturele samenleving zoals Nieuwegein uitdagingen met zich mee kan brengen. Daarom bieden wij u de oplossing die u zoekt: digitale islamitische lessen voor jongeren uit Nieuwegein die pedagogisch ingericht zijn en uw kind op een evenwichtige manier vormen.

Onze ervaren docenten staan klaar om uw kind te begeleiden op hun reis naar een sterke islamitische identiteit. Ze zullen niet alleen kennis van de Islam en Arabisch verwerven, maar ook de principes en beginselen begrijpen die noodzakelijk zijn in het dagelijks leven. Bij Stichting Tawfiq geloven we dat het behoud van de islamitische identiteit van uw kinderen van groot belang is en we zullen er alles aan doen om hen hierin te ondersteunen.

In addition, at the Tawfiq Foundation we emphasize speaking and developing the Dutch language. We understand that mastering the language of the country we live in is crucial for successful integration and participation in Dutch society. Our lessons not only provide your child with a solid foundation in Islam, but also the opportunity to excel in their general language skills.

Onze missie is om uw kind te begeleiden in het ontwikkelen van een sterke islamitische identiteit en het vinden van tevredenheid bij Allah swt. Door hen bewust te maken van de grondslagen en principes van de Islam, willen we hen helpen trots te zijn op hun religie en tegelijkertijd open te staan voor de diversiteit van de Nederlandse samenleving.

Bij Stichting Tawfiq bieden we niet alleen online islamlessen voor kinderen uit Nieuwegein aan, maar bieden ook een brug naar de Nederlandse samenleving. We willen uw jeugd helpen om volledig ontwikkelde Nederlandse burgers te worden die deelnemen in de maatschappij. Door begrip, respect en dialoog aan te moedigen, creëren we een omgeving waarin uw jongeren zich betrokken voelen bij de Nederlandse samenleving en tegelijkertijd trouw blijven aan hun islamitische identiteit.

Our lessons are aimed at encouraging your child's independence and self-confidence. We encourage your child to ask questions and participate actively in lessons. By using interactive and engaging teaching methods, we make learning fun and inspiring. In this way we want to stimulate the curiosity and enthusiasm of your young people.

Kortom, Stichting Tawfiq biedt online islamitische lessen aan die uw kind de mogelijkheid geeft om te groeien en te bloeien binnen de Islamitische waarden en tegelijkertijd volledige Nederlandse burgers te worden. Onze ervaren docenten, inzet voor de tevredenheid van Allah swt, de vorming van een solide islamitische identiteit en het sterk ontwikkelen van de Nederlandse taal vormen de basis voor een educatieve en verrijkende ervaring voor uw kind.

Therefore, contact us today and give your child the opportunity to exercise his or her right to Islamic lessons. Together we ensure that they develop a strong Islamic identity, find satisfaction with Allah swt and confidently become part of Dutch society.

Online Islamlessen voor kinderen uit Nieuwegein

Islam, Quran and Arabic lessons

Students and parents at our online Islamic education are unanimously enthusiastic about their experiences and demo lessons with Tawfiq.nl and Zoom. Some reactions from parents who have had their children take demo lessons:

“Very nice way of conveying Islamic knowledge to children and parents.”

“My family situation and planning fit perfectly with your organization! Finally Islamic lessons for our children!”

“A soothing feeling that you do not belong to an institution or mosque. This way the focus is purely on the Islamic lessons.”

“It's about time that Islamic lessons for children and parents can be followed at home. It feels a lot safer at home.”

“Saves a lot of travel time, gas money and organization to an Islamic educational institution or mosque! Great solution for our children!”

“I have been saying this for years that it should be possible for children to take lessons from home. I am happy that as an organization you are moving with the times.”

We welcome students with great enthusiasm
Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss, Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen , Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, and Gouda.

Islamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen - Stichting Tawfiq (2)

Islamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen - Stichting Tawfiq (3)

Islamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen - Stichting Tawfiq (4)

We are not a commercial institution but are a self-organization that does not use or request government subsidies. We are a foundation that, when necessary, raises collections and asks for financial support and donations from its community. Our foundation will also organize benefits when the need is dire or progressive to safeguard the Islamic identity of Dutch Muslims. Our foundation also works as much as possible with its own working capacity, are free, independent and unbound and rely only on Allah as the Only Provider.

Doctrine of Faith (Aqieda)
Faith Practice (Ibada)
Character Formation (Achlaq)
Good manners (Adaab)
Arabic (Reading and Speaking)

Tawfiq Foundation | Vacancies |Linkpartners | Terms and Conditions | Copyright 2022

Biography Companions
Social Justice (ADL)
Biography of Prophet Muhammad
Interaction with people (Mu'amalat)
Learn to recite Quran for beginners

Islamitische lessen voor moslim kinderen uit Nieuwegein-online-islamlessen-voor-kinderen - Stichting Tawfiq (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 6296

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.